ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ เทศบาลตำบลดงสิงห์  อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด..www.dongsing.go.th

อบต.ในเครือข่าย

โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
งานนโยบายและแผน
งานพัสดุ
งานงบประมาณ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
คู่มือประชาชน
ITA
เว็บไซต์บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 2627 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 26 ตุลาคม 2563


  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ  

֎ ระบบเศรษฐกิจ ֎

v    การเกษตร

            ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก  2,406  ครัวเรือน  มีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งสิ้น  13,732  ไร่  ผลผลิต  500  กก./ไร่  รายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ  45,000  ต่อปี

v    การประมง

            ส่วนใหญ่เป็นการจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายในชุมชน  มีเกษตรกรประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง  จำนวน   2  ราย  ในพื้นที่บ้านดินแดง  หมู่  3  และบ้านโคกล่าม  หมู่ 7

 

v   การปศุสัตว์

            สัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ  คือ           

            1.โคเนื้อ  เกษตรกร จำนวน   157  ราย  จำนวนโค  495  ตัว 

            2.กระบือ  เกษตรกร  จำนวน   47  ราย  จำนวนกระบือ  157  ตัว

            3.สุกร  เกษตรกร  จำนวน  16  ราย  จำนวนสุกร  360  ตัว

            ส่วนเป็ดไก่เป็นการเลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือน  มีการเลี้ยงเกือบทุกครัวเรือน

           

v   การบริการ

ให้บริการประชาชนในทุกๆ ด้าน  ทั้งด้านการไฟฟ้า  การประปา  การศึกษา การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประชาคม  โดยเน้นให้ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วม  และการบริการให้ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ.2540

 

v   การท่องเที่ยว

            มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติสวยงาม  และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลดงสิงห์ นับถือศาสนาพุทธ  คือ  วัดอาศรมสันติวัน  ซึ่งภายในบรรจุหลวงปู่ดงสิงห์  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ไว้ให้สักการะบูชา  นอกจากนี้ยังมีสถานที่บริเวณหนองเปลือยตาล  เป็นสวนสาธารณะสวนสุขภาพและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 

v   อุตสาหกรรม

            ส่วนใหญ่อุตสากรรมในเขตพื้นที่ตำบลดงสิงห์  เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

            1.ปั๊มน้ำมัน                                              7  แห่ง

            2.โรงสีข้าวขนาดเล็ก                                17  แห่ง

            3.โรงงานปั้นอิฐมอญ                               22  แห่ง

            4.ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก                             93  แห่ง

            5.ร้านเสริมสวย                                         9  แห่ง

            6.ร้านอินเทอร์เน็ต                                     1  แห่ง

            7.ร้านวัสดุก่อสร้าง                                     1  แห่ง

            8.โรงงานทำขนมปัง                                  2  แห่ง

            9.โรงเชื่อมโลหะขนาดเล็ก                                      1  แห่ง

            10.เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่                4  แห่ง

            11. อื่นๆ (ร้านซ่อมรถ  ร้านขายของเก่า       11  แห่ง

            12.โรงงานเย็บผ้า                                                  2  แห่ง

 

v   การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

            กลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง  มี  2  กลุ่ม  คือ  กลุ่มทอผ้า  บ้านหนองเข็ง  หมู่  4  ซึ่งปัจจุบันมีการผลิตผ้าฝ้ายมีหลายแบบ  เช่น  ผ้าลายสาเกตุ  เป็นต้น     และกลุ่มถั่วป่านทอง  บ้านป่าน หมู่ 6  ซึ่งได้มีการจำหน่ายสินค้าเป็นสินค้า OTOP  ที่มีชื่อเสียงในระดับตำบล  ระดับอำเภอ  และในระดับจังหวัด 

 

v   แรงงาน

            ส่วนใหญ่วัยแรงงานจะอพยพไปอยู่ที่ต่างจังหวัด  เช่น กรุงเทพมหานคร  ทำให้แรงงานในเขตพื้นที่ไม่ค่อยมีมากนัก  ส่วนใหญ่มีประชากรในวัยสูงอายุมากกว่าวัยแรงงาน

สายตรงผู้บริหาร
สาส์นจากนายกฯ

นายปริชาติ พิมภู
สาส์นจากนายก
สาส์นจากปลัด
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลดงสิงห์?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
Hacked By TimeHacker
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.234.97.53
คุณเข้าชมลำดับที่ 611,957

กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
แบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
งานสภาเทศบาล
 
สำนักงานเทศบาลตำบลดงสิงห์
หมู่ 13ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
Tel : 043-656288   Fax : 043-656289
Email : ้้้้่่่่hhhhh
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.