ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ เทศบาลตำบลดงสิงห์  อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด..www.dongsing.go.th

อบต.ในเครือข่าย

โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
งานนโยบายและแผน
งานพัสดุ
งานงบประมาณ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
คู่มือประชาชน
ITA
เว็บไซต์บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 2627 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 26 ตุลาคม 2563


  หน้าแรก     ความหมาย/หน้าที่ของนายก ฯ 

ความหมาย/หน้าที่ของนายก ฯ
ความหมาย/หน้าที่ของนายก ฯ  

นายก อบต. คือใคร มีที่มาอย่างไร มีหน้าที่อะไร

และมีใครเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการบ้าง

 

นายก อบต. คือหัวหน้าผู้บริหาร อบต. เป็นควบคุมและรับผิดชอบการบริหารราชการของ อบต. ตามกฎหมายและเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของ อบต.

 

       >> การเลือกตั้งและการดำรงตำแหน่งของนายก อบต.

 

อบต. มีนายก อบต. 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น : ดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้งและมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้

 

       >> ผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของ นายก อบต. ดังนี้

 

(1)       รองนายก อบต. : นายก อบต. สามารถแต่งตั้งรองนายก อบต. ซึ่งมิใช่สมาชิกสภา อบต. ได้ไม่เกิน 2 คน

(2)       เลขานุการนายก อบต. : นายก อบต. สามารถแต่งตั้ง เลขานุการนายก อบต. จากผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกสภา อบต. หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ 1 คน

 

       >> อำนาจหน้าที่ของ นายก อบต.

 

(1)       ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายก ต้องแถลงนโยบายต่อสภา อบต. โดยไม่มีการลงมติ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งต่อสมาชิกสภา อบต. ทุกคน และจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. เป็นประจำทุกปี

(2)       มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 59 ดังนี้

·          กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับทางราชการ สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ อบต.

·          แต่งตั้งและถอดถอนรองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต. วางระเบียบเพื่อให้งานของ อบต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

·          รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ อบต.

·          ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่น

(3)       ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อบต.

(4)       นายก อบต. รองนายก อบต. หรือผู้ซึ่งนายก อบต. มอบหมายมีสิทธิเข้าประชุมสภา อบต. และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุมแต่มี่สิทธิออกเสียงลงคะแนน

(5)       กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานและรองประธาน อบต. หรือ สภา อบต. ถูกยุบเพราะว่าไม่สามารถจัดให้มีการประชุมสภา อบต. ครั้งแรกภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. หรือมีการประชุมแต่ไม่สามารถเลือกประธานสภา อบต.ได้ หากกรณีสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้ไปจะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของราชการหรือราษฎร นายก อบต. จะดำเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นก็ได้ แต่เมื่อได้เลือกประสภา อบต. แล้วให้เลือกประธานสภา อบต. เพื่อให้นายก อบต. แถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการเลือกตั้งประธานสภา อบต.

(6)       กรณีนายกปฏิบัติการที่อาจเสียหายแก่ อบต. หรือเสียหายแก่ราชการ และนายอำเภอได้ชี้แจ้งแนะนำแล้วไม่ปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนที่จะรอช้าไม่ได้ นายอำเภอมีอำนาจออกคำสั่งระงับการปฏิบัติราชการของนายก อบต. ไว้ตามที่เห็นสมควรได้ แล้วรีบรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 15 วัน เพื่อวินิจฉัยตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว: การกระทำของนายก อบต.ที่ฝ่าฝืนคำสั่งนายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าว ไม่มีผลผูกพันกับ อบต.

(7)       เป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติ อบต. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

(8)       เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ อบต.

 

 

สายตรงผู้บริหาร
สาส์นจากนายกฯ

นายปริชาติ พิมภู
สาส์นจากนายก
สาส์นจากปลัด
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลดงสิงห์?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
Hacked By TimeHacker
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.234.97.53
คุณเข้าชมลำดับที่ 611,951

กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
แบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
งานสภาเทศบาล
 
สำนักงานเทศบาลตำบลดงสิงห์
หมู่ 13ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
Tel : 043-656288   Fax : 043-656289
Email : ้้้้่่่่hhhhh
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.